15 Luật trình Quốc hội thông qua trong năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo Nghị quyết 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 thì tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10, 15 Luật dưới đây sẽ được trình Quốc hội thông qua:

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

–  Luật Thanh niên (sửa đổi);

–  Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

–  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

–  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

–  Luật Biên phòng Việt Nam;

–  Luật Thỏa thuận quốc tế;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

–  Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

–  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Nghị quyết 78/2019/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/6/2019.