Giới thiệu Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải thành lập tổ tiếp nhận tài trợ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể.

Cơ sở giáo dục triển khai quản lý và sử dụng tài trợ như sau:

– Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức và tiến độ thực hiện; sau đó kế hoạch phải được công bố và lấy ý kiến ít nhất trước 15 ngày làm việc.

– Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội đánh giá, giám sát.

– Các sản phẩm, công trình tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

– Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2018 và thay thế Thông tư 29/2012/ TT-BGDĐT ban hành ngày 10/9/2012.