Kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 115/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020”

Lượt xem:

Đọc bài viết