Một số văn bản của Chính phủ về quyền lợi của người lao động trong năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông qua Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 24/10/2018, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng, hoàn hiện một số văn bản quy định về các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

– 04 Luật (Hoàn thành trong năm 2018 – 2019):

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật nhà ở (Quy định về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức);

– 05 Nghị định:

+ Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

+ Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ;

+ Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước;

(Hoàn thành trong Quý IV/2018)

+ Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (Hoàn thành trong Quý I/2019);

+ Nghị định SĐ, BS một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Hoàn thành trong Quý III/2018).

Nghị quyết 132/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.