Quy định mới về công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non, theo đó:

– Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

+ Hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm;

+ Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định ban hành kèm theo Thông tư (sau đây gọi là Quy định).

– Cấp độ công nhận:

+ Cấp độ 1: Đạt Mức 1 theo Quy định

+ Cấp độ 2: Đạt Mức 2 theo Quy định

+ Cấp độ 3: Đạt Mức 3 theo Quy định

+ Cấp độ 4: Đạt Mức 4 theo Quy định

Các trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, 2, 3 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT tương đương trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, 2, 3 Quy định này.

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018, thay thế Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014.