Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp GD”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDDThướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xem xét kỷ niệm chương là cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên.

Quy định trước đây yêu cầu cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ.

Ngoài ra, cá nhân ngoài ngành giáo dục, cá nhân người nước ngoài nếu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng được xem xét trao tặng kỷ nhiệm chương.

Thông tư 22/2018/TT-BGDDT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.