Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng GD&ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng GD&ĐT như sau:

– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về GDĐT, các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào việc lãnh đạo, quản lý; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật;

– Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn; quản lý sự thay đổi, xử lý thông tin và truyền thông trong GDĐT;

– Có năng lực tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện về GDĐT và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng;

– Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan và các cơ sở trực thuộc;

– Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

– Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng;

– Công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm;

– Đã đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng GD&ĐT hoặc tương đương; hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương;

– Được quy hoạch chức danh trưởng phòng hoặc tương đương.

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.