Thông qua 7 Luật, 10 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIV

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung tại Nghị quyết 84/2019/QH14được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua 07 luật dưới đây:

– Luật Giáo dục;

– Luật Kiến trúc;

– Luật Quản lý thuế;

– Luật Đầu tư công;

– Luật Thi hành án hình sự;

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Nghị quyết 84/2019/QH14 cũng nêu việc Quốc hội đã thông qua 10 Nghị quyết, đơn cử là:

– Nghị quyết 80/2019/QH14 về gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

– Nghị quyết 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

– Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

– Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 về thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;…