Thông tư 10/2019/TT-BNV về xếp lương công chức ngạch văn thư

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

– Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

– Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

– Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Bên cạnh đó, Thông tư 10/2019/TT-BNV cũng hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư.

Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV, cụ thể như sau:

– Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

– Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

– Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

Thông tư 10/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.