Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm:

– Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo;

– Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ;

– Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục;

– Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội;

– Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, thay thế Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 và Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007.