Phan Văn Tấn
 • Phan Văn Tấn
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng Phòng
 • 0945994877
 • pvtan.pgddl@gmail.com
Bùi Thanh Long
 • Bùi Thanh Long
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0934733868
 • tieuhocdakrlap@gmail.com
Vũ Thị Hiến
 • Vũ Thị Hiến
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0912062379
 • vuthihien1975@gmail.com