Danh mục tài liệu và kết cấu nội dung để phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/3/2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022 huyện Đắk R’Lấp đã ban hành  Thông báo số 312/TB-HĐTD về việc thông báo Danh mục tài liệu và kết cấu nội dung để phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.