Chức năng nhiệm vụ

    I. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm; mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

         II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo văn bản, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn.

b) Dự thảo Quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung và cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ trường trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Dự thảo các Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập gồm: Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ trường trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của cấp huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu, khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn.

6. Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính, các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp của của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xác  định, cân  đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục  đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

9. Kiểm tra, phối hợp thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách  đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp quận và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

11. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội  đồng quản trị, chủ tịch hội  đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND cấp huyện.

12. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

13. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức và biên chế:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của Pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện nhưng phải phù hợp với khối lượng, tính chất, đặc điểm công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức sự nghiệp giáo dục ở cấp huyện gồm: Trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non.

Việc thành lập, sát nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập cấp huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật./.