• (21/10/2022) - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023
  • (28/12/2017) - Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai
  • (02/06/2022) - Danh sách kèm Quyết định 42/QĐ-PGDĐT
  • (02/06/2022) - Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022
  • 121/QĐ-PGDĐT (31/12/2021) - Quyết định giao dự toán năm 2022
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực [...]