File word Mẫu 25 loại văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP  về công tác văn thư; theo đó:

Các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước áp dụng các văn bản hành chính theo các mẫu sau đây (9 mẫu/25 loại văn bản, không ban hành mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công):

– Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

– Mẫu Quyết định (cá biệt)

– Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo

– Mẫu Công văn

– Mẫu Công điện

– Mẫu Giấy mời

– Mẩu Giấy giới thiệu

– Mẫu Biên bản

– Mẫu Giấy nghỉ phép.

>> Tải file Word tại đây

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Nghị định 30/2020/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.