Kế hoạch phổ biến giáo dục ATGT năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, qua đó tác động đến phụ huynh học sinh, các tầng lớp thanh thiếu niên và trẻ em trong xã hội.

Hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.