Mời họp đánh giá, nhận xét viên chức hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch chính thức

Lượt xem:

Đọc bài viết