Phấn đấu năm 2020, 62% giáo viên tiểu học có trình độ đại học trở lên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là một trong những chỉ tiêu phấn đấu được đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Bộ GD&ĐT thực hiện việc theo dõi, đánh giá các mục tiêu của ngành giáo dục, cụ thể phấn đấu đến năm 2020:

– Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 85%;

– Tỷ lệ giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 62%;

– Tỷ lệ giáo viên THCS đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 77%;

– Tỷ lệ giáo viên THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 99,98%;

Chuẩn trình độ đào tạo được áp dụng ở đây là chuẩn trình độ đào tạo mới theo Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020): Xem chi tiết tại đây.