SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

Tông chỉ tiêu tuyển dụng cua các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 70 chỉ tiêu (trong đó dành 10 chỉ tiêu nhu cầu tuvển dụng để tuyển dụng người dân tộc thiểu số), bao gồm:

1. Vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp giáo viên: 52 chỉ tiêu, gồm các môn:

– Giáo viên môn Toán: 09 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Vật lý: 06 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Hóa học: 04 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Sinh học: 03 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Tin học: 05 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Công nghệ (kỹ thuật nông nghiệp): 01 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Ngữ văn: 05 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Lịch sử: 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Địa lí: 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 03 chỉ tiêu;
– Giáo viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập: 06 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ: 18 chỉ tiêu, gồm:
– Nhân viên làm công tác thư viện: 04 chỉ tiêu;
– Nhân viên làm công tác thiết bị – thí nghiệm: 04 chỉ tiêu;
– Nhân viên làm công tác Thủ quỹ – Văn thư: 02 chỉ tiêu;
– Nhân viên Kế toán: 02 chỉ tiêu;
– Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: 02 chỉ tiêu;
– Nhân viên giáo vụ: 01 chỉ tiêu;
– Nhân viên y tế trường học: 02 chỉ tiêu;
– Nhân viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu;

Thông tin chi tiết xem cụ thể ở hình ảnh đính kèm hoặc trên trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông http://bit.ly/2k9TESV