Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Lượt xem:


1. Tên thủ tục hành chính Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
2. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.
3. Trình tự thực hiện Bước 1: Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Ban Giám đốc làm đề nghị cho phép hoạt động trở lại gửi Phòng giáo dục.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và nhận thấy những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đã được khắc phục thì làm tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào tờ trình của Phòng giáo dục ra quyết định cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

4. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính
5. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Bản đề nghị cho phép hoạt động trở lại của Ban Giám độc TTHTCĐ.

–  Biên bản kiểm tra của Phòng giáo dục.

– Tờ trình của Phòng giáo dục gửi Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

6. Thời hạn giải quyết Không quy định
7. Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục – Đào tạo thẩm định.

8. Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân  
Tổ chức x
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Không
10. Phí, lệ phí (nếu có) Không
11. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính
12. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) –        Khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT
13. Căn cứ pháp lý của thủ tục –        Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT