DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:


DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC      GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TT Mã hiệu Tên quy trình Cơ quan quyết định Nơi tiếp nhận
1 QT.GDĐT: 01 Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ UBND huyện Bộ phận một cửa
2 QT.GDĐT: 02 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
3 QT.GDĐT: 03 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ UBND huyện Bộ phận một cửa
4 QT.GDĐT: 04 Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ UBND huyện Bộ phận một cửa
5 QT.GDĐT: 05 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học UBND huyện Bộ phận một cửa
6 QT.GDĐT: 06 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
7 QT.GDĐT: 07 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND huyện Bộ phận một cửa
8 QT.GDĐT: 08 Thủ tục giải thể trường tiểu học UBND huyện Bộ phận một cửa
9 QT.GDĐT: 09 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Bộ phận một cửa
10 QT.GDĐT: 10 Thủ tục giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Bộ phận một cửa
11 QT.GDĐT: 12 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND huyện Bộ phận một cửa
12 QT.GDĐT: 13 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
13 QT.GDĐT: 14 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở UBND huyện Bộ phận một cửa
14 QT.GDĐT: 15 Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở UBND huyện Bộ phận một cửa
15 QT.GDĐT: 16 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND huyện Bộ phận một cửa
16 QT.GDĐT: 17 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập UBND huyện Bộ phận một cửa
17 QT.GDĐT: 18 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục
18 QT.GDĐT: 19 Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Bộ phận một cửa
19 QT.GDĐT: 20 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
20 QT.GDĐT: 21 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Bộ phận một cửa
21 QT.GDĐT: 22 Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Bộ phận một cửa
22 QT.GDĐT: 25 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND huyện Bộ phận một cửa
23 QT.GDĐT: 26 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
24 QT.GDĐT: 27 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND huyện Bộ phận một cửa
25 QT.GDĐT: 28 Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND huyện Bộ phận một cửa
26 QT.GDĐT: 29 Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện Bộ phận một cửa
27 QT.GDĐT: 30 Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND huyện Bộ phận một cửa
28 QT.GDĐT: 31 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường Tiểu học Trường Tiểu học xin chuyển đến
29 QT.GDĐT: 32 Thủ tục quy trình đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND huyện Bộ phận một cửa
30 QT.GDĐT: 33 Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở UBND huyện Bộ phận một cửa
31 QT.GDĐT: 34 Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
32 QT.GDĐT: 35 Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục
33 QT.GDĐT: 36 Cấp bản sao bằng Tốt nghiệp Tiểu học, Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục
34 QT.GDĐT: 37 Cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục
35 QT.GDĐT: 38 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND huyện Bộ phận một cửa
36 QT.GDĐT: 39 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
37 QT.GDĐT: 40 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở UBND huyện Bộ phận một cửa
38 QT.GDĐT: 41 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non, trường Mẫu giáo, Nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
39 QT.GDĐT: 42 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
40 QT.GDĐT: 43 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận một cửa
(Có tổng cộng 40 TTHC)