Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

Lượt xem:


5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không có
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  –         Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non (phụ lục 1) X  
–         Sổ theo dõi PCGDMNTNT và sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật (nếu có) X  
  –         Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5-6 tuổi) X  
  –         Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT; kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT X  
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
5.6 Lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Đơn vị cơ sở tự kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDMNTNT), lập biên bản kiểm tra;

Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp cơ sở, nếu đạt tiêu chuẩn, UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã, thị trấn Giờ hành chính Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
B2 – Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã, thị trấn nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Giờ hành chính -Theo mục 5.2

 

B3 Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (bộ phận một cửa) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển cho phòng Giáo dục và Đào tạo. Không để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ quá 1 lần khi thực hiện TTHC này.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân huyện Giờ hành chính – Phiếu biên nhận hồ sơ

 

B4 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị cơ sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo 7 ngày Biên bản thẩm định
B5 Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Nội vụ, hội Khuyến học, hội Liên hiệp Phụ nữ; tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn, ra quyết định công nhận các đơn vị cơ sở đạt chuẩn. UBND huyện 23 ngày – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

 

B6 Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân huyện Giờ hành chính Quyết định công nhận
5.8 Cơ sở pháp lý
  Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TNT) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.