Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH MỤC TÀI LIỆU

Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ

năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục

TT Nội dung
1 Chương trình Hội nghị
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục
3 Phụ lục I. Phát triển mạng lưới trường, lớp, số học sinh
4 Phụ lục II. Số lượng và tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm
5 Phụ lục III. Chất lượng học sinh tiểu học năm học 2018 – 2019
6 Phụ lục IV. Kết quả xếp loại học lực, hành kiểm cấp THCS năm học 2018 – 2019
7 Phụ lục V. Báo cáo tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2018 – 2019