Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019; Công văn số 1899/SGDĐT-VP, ngày 02/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau: